Ryoji Morishita

Photography: Dai Yamashiro

Ryoji Morishita

Ryoji Morishita

Ryoji Morishita

Photography: Dai Yamashiro