Issono Takashi

Photography: Dai Yamashiro

Issono Takashi

Issono Takashi

Issono Takashi

Photography: Dai Yamashiro