Guanghui

Photography: Dai Yamashiro

Guanghui

Guanghui

Guanghui

Photography: Dai Yamashiro