Yang Shi Qi

Photography: Dai Yamashiro

Yang Shi Qi

Yang Shi Qi

Yang Shi Qi

Photography: Dai Yamashiro