Sofia Tesmenitskaya

Photography: Yuri Horie

Sofia Tesmenitskaya

Sofia Tesmenitskaya

Sofia Tesmenitskaya

Photography: Yuri Horie