Liu Bingbing

Photography: Yuri Horie

Liu Bingbing

Liu Bingbing

Liu Bingbing

Photography: Yuri Horie